banner2.png

Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Praha - Dubeč, IČ: 70100993, starosta@sdhdubec.cz, je od 01. 01. 2014 zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 37441, starosta@sdhdubec.cz , (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

II. Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

III. Zdroje osobních údajů 
•    přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) 
•    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
•    pořízená fotodokumentace 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
•    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 
•    popisné údaje (např. bankovní spojení) 
•    další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
•    údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií aj.)

V. Kategorie subjektů údajů 
•    zákazník správce
•    dopravce
•    dodavatel služby
•    jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů
•    finanční ústavy
•    veřejné ústavy
•    zpracovatel
•    státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
•    další příjemci (např. sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 

VII. Účel zpracování osobních údajů
•    účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
•    jednání o smluvním vztahu
•    plnění smlouvy
•    ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
•    archivnictví vedené na základě zákona
•    plnění zákonných povinností ze strany správce
•    ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

X. Poučení 
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 
subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
•    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
•    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
•    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 
•    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
•    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.




XI. Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 
•    účelu zpracování, 
•    kategorii dotčených osobních údajů, 
•    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
•    plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
•    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 
•    pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

•    Požádat správce o vysvětlení. 
•    Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
•    Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
•    Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 
•    Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 
•    Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one